พันธกิจ

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานวิจัยทางการศึกษา การทำวิจัยในชั้นเรียน งานสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

 

​2.  ส่งเสริมและพัฒนาครูวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

3.  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

หน้าที่และภาระงานของส่วนงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวิจัยและสร้างสรรค์
 • ดำเนินการและประสานงานกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งบุคลากรในมหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญ ในการส่งเสริม สนับสนุนและการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

 • บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกด้านงบประมาณการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย การตีพิมพ์บทความทางวิชาการ ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้และให้บริการวิชาการแก่ชุมชม

งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
 • ดำเนินการและประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการปฏิบัติการสอน ตลอดจนการร่วมสอนและการนิเทศโดยบุคลากรของโรงเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัย

 • กำกับดูแลและดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและฝึกปฏิบัติการสอน

 • ประสานงานการปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ และหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

งานนิเทศและพัฒนาวิชาชีพ
 • ดำเนินการและประสานงานการจัดอบรม สัมมนา การฝึกปฏิบัติการการศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูของบุคลากรภายในโรงเรียน

 • ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู

 • ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการนิเทศการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

สำนักงานวิจัย นิเทศ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 • ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการและเลขานุการ

 • ประสานงานการดำเนินงาน กิจกรรมและโครงการของฝ่าย

 • ประสานงานการจัดทำรายงานประเมินตนเองและรายงานประจำปี

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการวิจัยในมนุษย์ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คำสอนครู

      กล้วยไม้มีดอกช้า        ฉันใด

การศึกษาเป็นไป               เช่นนั้น

แต่ดอกออกคราวไร           งามเด่น

งานสั่งสอนปลูกปั้น            เสร็จแล้ว  แสนงามฯ

                  

- ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

"

"

...วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพขั้นสูง ซึ่งมีลักษณะหลายประการ ประการสำคัญคือ ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องประกอบวิชาชีพด้วยวิถีแห่งปัญญา และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยต้องได้รับการศึกษาอบรมอย่างเพียงพอ...

 - สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (พ.ศ. 2548)

"

"

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่่ 2 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุเงทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10330  

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now